2015-07-03

Zasady finansowania Państowej Straży Pożarnej

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej

Dz.U.2013.0.1340 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

Rozdział 2a. Zasady finansowania Państwowej Straży Pożarnej

Art. 19a. Pokrywanie kosztów funkcjonowania Straży

1. Koszty związane z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej są pokrywane z budżetu państwa.
2. Koszty funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu są pokrywane z dotacji celowej budżetu państwa.

Art. 19g. Przychody funduszy: centralnego, wojewódzkich i szkół resortowych

Środki finansowe uzyskane przez Państwową Straż Pożarną z wpływów uzyskanych w trybie i na warunkach określonych w art 19b-19d zgodnie z zawartymi umowami lub porozumieniami przez:
1) Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - są przychodami funduszu centralnego;
2) komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej lub nadzorowanych przez nich komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej - są przychodami funduszy wojewódzkich;
3) komendantów szkół Państwowej Straży Pożarnej - są przychodami funduszy szkół Państwowej Straży Pożarnej.

Art. 19h. Przeznaczenie środków Funduszu Wsparcia

Środki Funduszu mogą być przeznaczone na:
1) pokrywanie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych;
2) pokrywanie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług;
3) pokrywanie wydatków na potrzeby służby w zakresie, o którym mowa w art. 35czas służby strażaka, ust. 9;
4) cele statutowe szkół Państwowej Straży Pożarnej.

Art. 19i. Dysponenci środków Funduszu Wsparcia

Środkami Funduszu dysponują:
1) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - w zakresie funduszu centralnego;
2) komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej - w zakresie funduszy wojewódzkich obejmujących komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej oraz nadzorowane komendy powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej;
3) komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej - w zakresie funduszy szkół Państwowej Straży Pożarnej.

Art. 19l. Rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia oraz sporządzania planów i sprawozdań finansowych Funduszu

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu oraz tryb i terminy sporządzania jego planów i sprawozdań finansowych, a także warunki i tryb przeznaczania przez komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej środków funduszy wojewódzkich na nadzorowane przez nich komendy powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej, uwzględniając postanowienia umów i porozumień oraz racjonalne gospodarowanie środkami.