2015-07-03

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Skargi i wnioski można składać w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Malborku
w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530
 

Komendant Powiatowy PSP w Malborku lub upoważniony przez Niego Zastępca Komendanta Powioatwego PSP w Malborku przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu, w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 16.00
 

Skargi i wnioski można składać osobiście jak również listownie przesyłając na adres:
 
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Malborku
ul. Gen. Józefa Wybickiego 1
82 – 200 Malbork
 
lub też wysyłając drogą elektroniczną na adres: sekretariat.malbork@straz.gda.pl

 
Tryb rozpatrywania
 
  • Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
  • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
    Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
  • Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku. 
 
UWAGA: Skargi i wnioski o charakterze anonimowym, nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu pozostawia się bez rozpoznania (art. 64 kpa).